Läs mer om utbildningsforskning och -insikter

Läs mer om datavetenskapsutbildningarnas status i dagsläget och utforska möjligheterna att förändra klassrumsundervisningen så att alla elever kan träna upp de färdigheter de behöver i framtiden.

1 av 4

Rapporter om datavetenskaplig utbildning

Datavetenskaplig utbildning i grund- och gymnasieskolor: delstatsrapporter 2017

En undersökning om hur elever, föräldrar, lärare och administratörer uppfattar och upplever datavetenskapsundervisningen i 43 av USA:s delstater.

Utforska rapporter

Datavetenskaplig utbildning i grund- och gymnasieskolor: delstatsrapporter 2017

I syfte att informera allmänheten om vilka framsteg som görs för att se till att få ett så brett deltagande som möjligt inom datavetenskapliga utbildningar på grund- och gymnasieskolor presenterar den här rapporten resultaten från Googles Gallupundersökningar 2014–15 och 2015–16. Ämnena rör sådant som uppfattningar, möjligheter, stöd och infrastruktur. Rapporten innehåller även rekommendationer om att utöka åtkomsten till datavetenskapsinlärning i 43 delstater.

Läs hela rapporten

Utforska rön efter delstat


Datavetenskaplig utbildning i grund- och gymnasieskolor: delstatsrapporter 2016

Hur uppfattningar, möjligheter, deltagande och infrastruktur påverkar utbildningen inom datavetenskap i elva amerikanska delstater.

Utforska rapporter

Datavetenskaplig utbildning i grund- och gymnasieskolor: delstatsrapporter 2016

Att göra åtkomsten till datavetenskap bredare och mer rättvis för eleverna är avgörande för vår framtid. Det beror inte bara på den allt större efterfrågan som skapas av alla datorrelaterade jobb, utan också på att datavetenskapen utvecklar färdigheter i kritiskt tänkande som behövs för att lösa komplexa problem, utvecklar kreativitet som främjar nya idéer och utvecklar kunskaper som driver innovationen framåt. Den här rapporten ger status åt den datavetenskapliga utbildningen och innehåller rekommendationer för elva delstater under 2016 i syfte att göra datavetenskapen tillgänglig för alla.

Läs hela rapporten

Utforska rön efter delstat

2 av 4

Strategier för att öka tillgången och förbättra deltagandet

En längsgående analys av vägar till kandidatexamen i datavetenskap via högskolor och yrkeshögskolor

Högskolor och yrkeshögskolor har en viktig roll i att skapa en större mångfald bland elever som vill sträva efter en karriär inom datavetenskapen. Läs mer om vad de kan göra för att bana vägen för dessa elever. Läs rapporten.


Vägar till kandidatexamen i datavetenskap via högskolor och yrkeshögskolor ur elevernas perspektiv

Eleverna behöver en större flexibilitet och tydlighet när de tar steget från högskolan till en karriär inom datavetenskapen. Läs rapporten.


Utbildning inom datavetenskap på gymnasienivå: En undersökning av området

En undersökning om hur barn engagerar sig i de datavetenskapliga utbildningarna och om förbättringar som kan ge rättvisare möjligheter i skolan. Läs rapporten.


Kvinnor som väljer datavetenskap – vad som verkligen har betydelse

Uppmuntran och exponering är viktigt för att få kvinnor att välja en datavetenskapsutbildning. Läs rapporten.

3 av 4

Aktuella utmaningar och hinder för deltagande

På jakt efter datavetenskap: Åtkomst och hinder i amerikansk grundskole- och gymnasieutbildning

Elever, föräldrar, lärare och administratörer vet hur viktigt det är med utbildning inom datavetenskap, ändå prioriteras detta fortfarande inte på många skolor. Våra rapporter undersöker vad det innebär för afroamerikanska, kvinnliga och latinamerikanska elever samt elever på landsbygden i USA.

Utforska rapporter

På jakt efter datavetenskap: Åtkomst och hinder i amerikansk grundskole- och gymnasieutbildning

Snabba framsteg inom teknik och det växande antalet yrken som är helt beroende av datavetenskap innebär att det är avgörande för alla elever att de får möjlighet att lära sig datakunskap och få grundläggande färdigheter inom datavetenskap, så som ett datalogiskt tänkande och programmering/kodning.

Läs hela rapporten

Läs sammanfattade rön efter grupp

Richland SC image of three African American students working on a laptop.
Minska klyftan: afroamerikanska elever
Läs rapporten
Två elever i niqab arbetar på Chromebook-datorer
Minska klyftan: flickor
Läs rapporten
En tonårstjej som blickar mot fjärran och ler, och en allvarlig och uppmärksam tonårskille i bakgrunden
Minska klyftan: latinamerikanska elever
Läs rapporten
Dolores Hidalgo i Mexiko, en bild av en mur med graffiti på
Minska klyftan: skoldistrikt på landsbygden och i småstäder
Läs rapporten

Brist på mångfald inom datavetenskap: Underrepresentationen av flickor, afroamerikaner och latinamerikaner

Att förstå de strukturella och sociala hinder som får elever att inte söka sig till datavetenskapliga utbildningar kan vara till hjälp för föräldrar, lärare och administratörer som vill hitta sätt att göra fler elever intresserade av ämnet. Läs rapporten.


Uppmuntra elever att lära sig datavetenskap

Förutom tillgång är intresse och självförtroende avgörande när det gäller vilka elever som lär sig datavetenskap och vilka som inte gör det. Läs rapporten.


Bilder av datavetenskap: Uppfattningar bland elever, föräldrar och lärare i USA

Djupt rotade stereotyper och alltför få förebilder kan vara bidragande orsaker till bristen på mångfald inom såväl utbildningar som karriärer på det datavetenskapliga området. Läs rapporten.


Knäck koden: Förekomsten och bilden av datavetenskap i media

Sättet som datavetenskap presenteras på i populärmedierna kan påverka elevers uppfattning om vilka som arbetar inom datavetenskapsområdet och vad de gör. Läs rapporten.


Trender inom datavetenskapens status på grund- och gymnasieskolor i USA

En titt på hur uppfattningar om datavetenskap och inlärningsmöjligheter utvecklas bland elever i grundskolan och på gymnasiet och bland lärare och administratörer. Läs rapporten.

4 av 4

Strategier för att förbättra elevernas engagemang och utveckla färdigheter för framtiden

Bakom kunskapsagendan: Förbereda eleverna för framtiden

Hur 2000-talets färdigheter, till exempel digital läs- och skrivkunnighet, samarbete och kritiskt tänkande, rustar – eller inte rustar – eleverna för det framtida arbetslivet. Läs rapporten.


Främja utforskning och kompetens på 2000-talets skolor

Lärare behöver nya strategier, tekniker och verktyg i klassrummet för att förbereda eleverna för 2000-talets arbetsmarknad. Läs rapporten.


Minska klyftan – förbättra läskunnighet och matematikkunskaper med hjälp av en bättre samverkan med informations- och kommunikationsteknik

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har visat sig lovande för att förbättra effektiviteten hos undervisningsmodeller inom läsning och matematik. Läs rapporten.


Lärarnas status i Finland: Hur respekt och självständighet har format yrket

Läraryrket är ett av de mest attraktiva och respekterade yrkena i Finland. Här tar vi en titt på varför och vad det innebär för utbildningssystemet. Läs rapporten.


Omedvetna fördomar i klassrummet: bevis och möjligheter

En undersökning om hur omedvetna fördomar påverkar representationen inom datavetenskapsområdet samt inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, och strategier för förbättring. Läs rapporten.


Otyglad intelligens: Ett argument för AI inom utbildning

En artikel om artificiell intelligens och dess potential att förbättra och stärka elevernas inlärning i fysiska klassrum. Läs rapporten.

Kom igång

Läs berättelser från verkligheten

Se exempel på hur ökad tillgång till datavetenskaplig utbildning av god kvalitet ger eleverna större möjligheter.

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.