På Broward County Public Schools dras elever med olika bakgrund till kurser i datavetenskap

Utmaning

Milenkovic visste att datavetenskap och datalogiskt tänkande var viktiga delar i hennes eget arbete som kemilärare. Under det tidiga 2000-talet började Milenkovic lära ut STEM-ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i distriktet. År 2013 bestämdes det att även datavetenskap ska inkluderas i STEM-utbildningen. Milenkovic förstod intuitivt att det var viktigt att lära ut datavetenskap i samband med STEM-ämnena.

I distriktet var medvetenheten om datavetenskap minimal. ”Många elever och lärare hade aldrig hört talas om datavetenskap och blandade ihop det med datorkunskap”, säger Milenkovic. Trots STEM-programmen i distriktet hamnade datavetenskapen under radarn. Några av STEM-lärarna lärde ut datalogiskt tänkande, men bara i matematiksammanhang.

Eftersom medvetenheten om datavetenskap var låg hos eleverna var det inte många som gjorde AP-testet inom datavetenskap. Så sent som 2016 var det bara 200 av distriktets 271 000 elever som gjorde testet. För Milenkovic var det låga deltagandet chockerande. Förutom att det var ett lågt antal elever som gjorde AP-testet var det ännu färre från elevgrupper som är underrepresenterade inom datavetenskap. Det var tydligt att inkomstgapet inom BCPS var stort och inte avspeglade mångfalden av elever i distriktet. Milenkovic ansåg att det behövde ändras. ”Alla elever ska ha samma möjlighet att studera datavetenskap, så att de får lika stor chans att lyckas”, sa hon.

Lösning

När Milenkovic tog steget från lärare på heltid till en handledarroll inom STEM-utbildningarna 2011 förstod hon att det var genom att utbilda lärarna i distriktet som hon kunde förbättra de datavetenskapliga utbildningarna för eleverna. Lärarna behövde fortlöpande kompetensutveckling och hjälp av mentorer för att kunna inspirera eleverna att välja datavetenskap.

Som ett första steg började distriktet samarbeta med Code.org, en ideell organisation som arbetar med att utöka datavetenskapsutbildningen i grundskolan. Code.org finansierade lärarnas fortbildning och hjälpte distriktet att skapa en grupp av lärare med erfarenhet av läroplansutveckling på det datavetenskapliga området.

Med inspiration från samarbetet med Code.org började Milenkovic leta efter fler sätt att ge lärarna stöd i karriärutvecklingen. Sedan hon hört talas om Google Grants-programmet genom Computer Science Teachers Association ansökte hon om – och fick – finansiering från Google för perioden 2017–2018. Med hjälp av bidraget från Google kunde BCPS skapa onlinekurser för fortbildning för att hjälpa lärarna att bli certifierade datavetenskapslärare i delstaten Florida.

Eftersom Milenkovic visste att lärarna behövde kontinuerligt stöd, till exempel i form av mentorer och betald tid att studera utanför arbetstid, såg hon till att bidraget användes för att betala lärarna för den tid de tillbringat med onlinekursen. En del av pengarna går även till mentorskap lärare emellan. ”När man startar något nytt, som ett datavetenskapsprogram, finns inga färdiga avdelningar eller metoder för interaktion mellan lärarna. Man måste hjälpa lärarna att bygga upp ett gemensamt nätverk”, säger hon.

"I dag speglas mångfalden i vårt distrikt bättre bland eleverna som studerar datavetenskap."

Lisa Milenkovic, Handledare inom STEM och datavetenskap, Broward County Public Schools

Fördelar

Investerar i fortbildning inom datavetenskap för lärare

Certifieringskursen i datavetenskap och mentorskapet som finansieras genom bidraget från Google ger distriktet lärarexpertis inom datavetenskapsområdet och gör datavetenskapskurser mer tillgängliga i hela distriktet. Onlinekursen ska vara tillgänglig för lärare inom alla ämnen som vill lära sig mer om datavetenskap, inte bara för de som vill bli certifierade. Eftersom efterfrågan på datavetenskap och kodning ökar i grundskolan blir den här kursen ett värdefullt verktyg för att öka kunskaperna inom datavetenskap hos många typer av lärare.

Lärare som trots sina späckade scheman lägger tid på att gå en certifieringskurs i datavetenskap behöver extra stöd, särskilt från mentorer. Genom att kompensera lärarna för den tid de lägger på att studera och träffa mentorer ser Milenkovic en möjlighet att signalera till potentiella datavetenskapslärare ”att den tid och yrkesskicklighet de lägger ned värderas högt”, säger hon. Att visa stöd för fortbildning uppmuntrar fler lärare att söka sig till datavetenskapliga utbildningar framöver.

Tillgängliggör datavetenskapsutbildningar i hela distriktet

Tack vare investeringarna i fortbildning inom datavetenskap för lärarna har tillgången till kurser i datavetenskap stadigt ökat på distriktets 286 skolor. I dag erbjuder de flesta gymnasieskolorna i Broward County introduktionskursen Exploring Computer Science som har skapats av National Science Foundation för att förbereda eleverna för AP-examinationen i datavetenskap. På några högstadieskolor erbjuds även en kurs som kallas Computer Science Discoveries, vars lektioner har utformats med hjälp av kursplaner från Code.org. Även distriktets 141 låg- och mellanstadieskolor har börjat integrera datavetenskapsutbildning i den vanliga läroplanen. Skolorna erbjuder en datavetenskapskurs för de olika årskurserna, samt robotklubbar och kodningskurser efter skoltid.

Ökar mångfalden inom datavetenskap

Att göra fortbildning inom datavetenskap tillgänglig på bred front var mycket viktigt för att nå ut till missgynnade områden. BCPS är USA:s sjätte största skoldistrikt och har många skolor med elever från låginkomstfamiljer, inklusive skolor där hundra procent av eleverna ingår i program för kostnadsfria eller rabatterade luncher. Genom att prioritera datavetenskap i distriktet tror Milenkovic att eleverna får större förtroende för sina egna färdigheter i ämnet. ”Vi erbjuder den här möjligheten till elever som kanske aldrig tidigare skulle ha föreställt sig att de kunde delta.”

Tack vare de ökade möjligheterna att studera datavetenskap i distriktet blir elevgrupper från olika bakgrunder instresserade av ämnet. År 2017 gjorde tusen BCPS-elever AP-testet i datavetenskap, vilket var en stor ökning jämfört med de två hundra eleverna som gjorde testet 2016. Milenkovic säger: ”I dag speglas mångfalden i vårt distrikt bättre bland eleverna som studerar datavetenskap.”

Organisationsprofil

Om dr Lisa Milenkovic: Dr Lisa Milenkovic arbetar som handledare inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) och datavetenskap på Broward County Public Schools (BCPS). BCPS är det sjätte största skoldistriktet i USA och det näst största i Florida. Milenkovic började arbeta inom analytisk kemi och sadlade om till lärare när hennes egna barn började skolan. Det var intresset för kemi som fick henne att hitta sätt att förbättra datavetenskapsutbildningen i distriktet, eftersom de två ämnena är nära besläktade. Med hjälp av sin långa erfarenhet som handledare på vetenskapsområdet utvecklar hon läroplaner och ansvarar för fortbildning på både innehållslig och pedagogisk nivå inom STEM. Hon förespråkar datavetenskaplig utbildning inom alla årskurser och 2013 började hon arbeta med Code.org och Google för att erbjuda fortbildning till lärare i datavetenskap.

Produkter som används

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.